ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Forma poskytování sociální služby: terénní

Terénní formou poskytování služby se rozumí, že je sociální služba poskytována v domácnosti klienta, nebo v jiném přirozeném prostředí, kde klient žije.

Cíle, zásady, poslání  

Posláním naší odlehčovací služby je poskytnutí podpory a pomoci lidem se sníženou soběstačností, o které je pečováno v domácím prostředí rodinnými příslušníky tím, že dočasně převezmou péči a zastoupí pečující osoby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby. Pečujícím rodinným příslušníkům tak umožníme mít čas na odpočinek, načerpání sil, volnočasové aktivity nebo vyřízení svých osobních záležitostí s vědomím, že je o blízké osoby závislé na jejich péči postaráno kvalifikovanými pracovníky služby.

Pečující osoby pociťují stres, únavu a izolaci, což může vést k depresi a jiným zdravotním problémům. Proto poskytneme pečujícím možnost nebýt na péči sami a poskytnutím odlehčovací služby můžeme předcházet sociální izolaci pečujících osob i osob, o které je pečováno. Naším cílem je přispět ke zlepšení kvality života klientů a jejich rodin a umožnit odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým poskytneme pomoc a podporu v soběstačnosti a podpoříme udržení, případně i rozvoj jejich dovedností a schopností.
Naším hlavním cílem tedy je poskytnout podpůrné služby a základní sociální poradenství, které umožní jednotlivcům s různými potřebami vést běžný život v jejich domácím prostředí.

Zásady poskytování odlehčovací služby zahrnují:

 • Respektování potřeb a přání klientů služby – každý klient má právo na individuální přístup a na to, aby byly jeho potřeby a přání plně respektovány při poskytování služby.
 • Zaměření na udržení samostatnosti – cílem služby je pomáhat lidem zůstat co nejdéle nezávislými a schopnými vykonávat své každodenní potřeby a činnosti.
 • Spolupráce s rodinou a blízkými – důležitým aspektem služby je spolupráce s rodinou
  a blízkými klienta, kteří mu poskytují podporu a pomoc v každodenním životě.
 • Ochrana soukromí a důvěrnosti – služba musí respektovat soukromí a důvěru klientů
  a zajistit, aby byla zachována mlčenlivost o veškerých informacích týkajících
  se poskytované péče.
 • Kvalitní poskytování služby – služba musí být poskytována kvalitně a efektivně,
  a to s ohledem na potřeby a přání klientů.
 • Flexibilita služby – poskytování služby musí být dostatečně flexibilní, aby mohlo být přizpůsobeno individuálním potřebám a změnám situace klienta.
 • Profesionalita a kompetence pracovníků služby – pracovníci této služby musí být kvalifikovaní a zkušení s ohledem na potřeby klientů, a musí mít dostatečné vzdělání
  a praxi v oblasti péče o lidi s různými druhy zdravotního postižení.

Poskytování služby v souladu s platnými právními předpisy – služba musí být poskytována
v souladu s platnými právními předpisy a musí splňovat kritéria kvality sociální péče.

Okruh osob (cílová skupina a její věková struktura)

Osoby od jednoho roku věku, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí,
se sníženou soběstačností z důvodu:

 • chronického duševního onemocnění,
 • chronického onemocnění,
 • jiného zdravotního postižení (zejména trvalé následky po úrazu či nemoci),
 • zdravotního postižení (tzn. osoby s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením – kombinace uvedených druhů postižení, a osoby s poruchou autistického spektra),
 • věku – senioři.

Maximální okamžitá kapacita sociální služby

Maximální okamžitá kapacita služby je 6 klientů (tj. jeden pracovník poskytuje základní činnosti služby v jeden okamžik jednomu klientovi).

Územní působnost sociální služby

Zázemí pro zaměstnance služby je umístěno v Chebu. Služba se poskytuje klientům na území Karlovarského kraje například v obcích například Cheb, Aš, Hazlov, Františkovy Lázně, Skalná, Libá, Sokolov, Rotava, Kraslice a dalších.

Časový rozsah poskytování služby

Služba se poskytuje od pondělí do neděle v čase od 06:00 – 18:00 včetně svátků.
Doba poskytování odlehčovací služby se sjednává dle potřeby pečující osoby (několik hodin denně pro vyřízení jednorázové záležitosti; několik hodin v průběhu týdne – opakující se pracovní nebo volnočasové aktivity pečující osoby).

Základní činnosti poskytované touto službou (v rozsahu úkonů dle § 10 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) zahrnují:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování; pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů; pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; podpora při zajištění chodu domácnosti.

Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce má možnost se dovědět o službě z webových stránek, registru poskytovatelů sociálních služeb, facebooku, letáků, obecních úřadů, ordinací obvodních lékařů pro děti a dospělé a také od spolupracujících sociálních služeb. Zájemce o službu nás může kontaktovat e-mailem, telefonicky, písemně či osobně v kanceláři (po-pá 9-15) sídlící v Chebu na adrese sídla poskytovatele zázemí pracovníků služby. Kontakty viz první strana.

Popis jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o odlehčovací službu probíhají vždy individuálně a mohou probíhat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Nejčastěji se však doporučuje osobní setkání, aby bylo možné bližší a důkladnější předání informací.

Při setkání se zájemcem o odlehčovací službu sociální pracovník služby zjišťuje, jaký je zdravotní stav zájemce (omezení způsobená věkem, zdravotním stavem, nepříznivou sociální situací), co od služby očekává, a jakým způsobem by mu mohla odlehčovací služba pomoci. Toto je velmi důležité, protože na základě těchto informací bude poskytnuta individuální nabídka odlehčovací služby.

Sociální pracovník zájemci vysvětlí proces přijetí do péče poskytované sociální službou; předpokladem je podání žádosti o poskytování odlehčovací služby a následné uzavření písemné smlouvy. Sociální pracovník zjišťuje a ověřuje relevantní informace o zájemci a o potřebě poskytnutí sociální služby (např. doba nebo četnost poskytování odlehčovací služby a rozsah nezbytné podpory vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce). Na základě zjištěných informací hodnotí, zda je zájemce v nepříznivé sociální situaci a zda je cílovou skupinou služby, podrobně informuje zájemce o podmínkách a pravidlech, která jsou spojena s poskytováním této služby, včetně úhrady za poskytování odlehčovací služby.

V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě a nejsou splněny představy a očekávání zájemce nebo zájemce není cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme sociální služby, sociální pracovník předá zájemci seznam s kontakty na jiné vhodné sociální služby, které mu mohou pomoci řešit jeho nepříznivou sociální situaci.

Úhrada za poskytování sociální služby

Za poskytování služby hradí klient úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Výše úhrad vychází z ustanovení § 71 a § 75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Aktuální výše úhrad za základní činnosti služby je k dispozici na webových stránkách: www. cs-aladinka.cz.

V případě, že klient potřebuje zrušit domluvený termín poskytování služby, je nutné oznámit tuto skutečnost poskytovateli alespoň dva dny předem. Pokud tak klient neučiní, bude mu služba účtována jako poskytnutá. Pokud se bude jednat o akutní situace, které klient nemohl předvídat a termín včas zrušit, úhrada za službu účtována nebude. Příkladem akutní situace může být nemoc, vážný úraz, vážné rodinné důvody atd.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

jsou uvedeny v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá;
 3. osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva je uzavírána vždy písemně a vzor je k dispozici na webových stránkách:www.cs-aladinka.cz. Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává sociální pracovník. Zájemce (i opatrovník/zákonný zástupce) je s obsahem smlouvy vždy seznámen srozumitelnou formou. Klient je seznámen s pracovníkem služby, se kterým bude v průběhu poskytování sociální služby v kontaktu a také je také informován, že služba bude individuálně plánovaná, přičemž individuální plán, cíl i rozsah služeb je možné dle aktuálních potřeb klienta změnit.

Způsob vyřizování stížností

Stížnost lze podat následujícími způsoby:

a) písemně či ústně – u kteréhokoliv zaměstnance

b) poštou – na adresu kanceláře

c) telefonicky – +420 602 355 370

d) elektronicky – odvarkova@cs-aladinka.cz, odvarko@cs-aladinka.cz

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů. Kdokoliv má právo na podání stížnosti, přičemž může své případné podněty, připomínky a stížnosti vůči činnosti poskytovatele a kvalitě poskytování sociální služby uplatnit i anonymně. Odpověď na anonymní stížnosti bude dostupná na webových stránkách služby.

Důvody pro ukončení sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby odlehčovací služby se ukončí písemnou výpovědí:

 • Ze strany klienta – i bez udání důvodu, nejčastěji v těchto situacích:
  • Klient sám se rozhodne, že již službu nechce využívat.
  • Klient se přestěhuje do jiného regionu, kde již naše organizace sociální službu neposkytuje.
  • Klientův zdravotní stav se změní a služba již není potřebná.

V případě úmrtí klienta se poskytování sociální služby ukončí automaticky, jakmile se poskytovatel o této skutečnosti dozví.

 • Ze strany poskytovatele – jen z níže uvedených důvodů:
  • Poskytovatel zjistí, že klient nesplňuje podmínky pro poskytování služby, např. v žádosti o poskytnutí odlehčovací služby uvedl nepravdivé informace, klient přestane být cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme odlehčovací služby, z důvodu zhoršení zdravotního stavu klienta je nezbytné umístění do pobytového zařízení poskytujícího zdravotní služby (např. LDN) nebo celoroční pobytové služby sociální péče
  • Poskytovatel nemůže službu dále poskytovat z důvodů technických, personálních nebo organizačních.
  • Pokud klient opakovaně porušuje stanovené podmínky pro poskytování služby, může být smlouva ukončena ze strany poskytovatele a služba mu již nebude poskytována.
  • Hrubé porušení povinností klienta vyplývajících ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu 2 kalendářních měsíců a více.

Výpovědní lhůta pro ukončení smlouvy o poskytování služby při výpovědi dané poskytovatelem i klientem činí 10 kalendářních dnů následující po dni předání či doručení výpovědi. V případě výpovědi z důvodu hrubého porušení povinností klienta, může poskytovatel smlouvu vypovědět s okamžitou účinností po doručení výpovědi klientovi.

Smlouva může být také ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být písemně sjednána a podepsána oběma smluvními stranami. V takovém případě musí být rovněž upraveny důsledky ukončení smlouvy, zejména co se týče vypořádání finančních nároků smluvních stran vůči sobě navzájem.

Materiálně technické zajištění sociální služby

Zázemí pracovníků Odlehčovací služby Aladinka je v budově, kde se nachází také sídlo poskytovatele. Vztah poskytovatele k prostorám služby je upraven nájemní smlouvou. Zázemí tvoří 1 místnost vybavená kancelářským nábytkem, včetně uzamykatelných skříní na spisovou dokumentaci klientů, výpočetní technikou s připojením k internetu a jsou vhodným zázemím pro zaměstnance pro účely porad, supervizí, vedení dokumentace či školení. Současně prostory slouží nejen jako zázemí pracovníků v sociálních službách, ale také jako kancelář ředitelky, vedoucího služby a sociální pracovnice. K dispozici je také kuchyňský kout a hygienické zázemí, obojí sdílené s ostatními kancelářemi na patře. Sociální služba využívá služební auta pro dopravu pracovníků služby za klienty, pracovníci služby mají k dispozici služební mobilní telefony.

Přesunout se na začátek