OSOBNÍ ASISTENCE

Forma poskytování sociální služby: terénní

Terénní formou poskytování služby se rozumí, že je sociální služba poskytována v domácnosti klienta, nebo v jiném přirozeném prostředí, kde klient žije.

Cíle, zásady, poslání  

Cílem spolupráce s klienty naší služby je poskytnout v jejich domácím prostředí péči
a podporu jednotlivcům, kteří se potýkají s různými sociálními, zdravotními nebo psychickými  problémy a z těchto důvodů již nejsou plně soběstační. Tato péče může zahrnovat různé formy pomoci a podpory, jako jsou poradenství, koordinace péče, podpora při usnadnění běžných každodenních činností, domácí asistence a osobní péče.

Posláním činnosti naší organizace je pomoci jednotlivcům vést běžný život v domácím prostředí, které je pro ně nejvhodnější. To může zahrnovat podporu při udržování kontaktu
s rodinou a přáteli, zajištění vhodného bydlení nebo úpravy stávajícího bytu vč. pomoci
se zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek, pomoci s řešením finančních a právních otázek, poskytování informací a vytváření vazeb na další relevantní organizace a služby.

Naším cílem je také přispět ke zlepšení kvality života klientů a jejich rodin. Poskytování podpory a péče v domácím prostředí může podpořit rozvoj nebo udržení schopností
a dovedností jednotlivce a oddálení okamžiku vstupu do pobytových zařízení zdravotních nebo sociálních služeb poskytujících dlouhodobou péči. Naším hlavním cílem tedy je poskytnout podpůrné služby péče a základní sociální poradenství, které umožní jednotlivcům se sníženou soběstačností a různými potřebami udržet kvalitu života v jejich domácím prostředí.

Hlavní cíl služby:

 • Poskytnout klientovi takovou pomoc a podporu, která mu umožní zůstat, co nejdéle
  v přirozeném prostředí a pomůže v zachování plnohodnotného a důstojného života 
  a udržení samostatnosti v nejvyšší možné míře.
 • Zamezit sociální izolaci klienta.

Základními principy naší činnosti jsou podpora samostatnosti klienta, podpora vlastního rozhodování, dodržování individuálního přístupu a respektování osobního tempa,  objektivní a rovný přístup ke klientovi, pěstování důvěry klientů k pracovníkům služby, spolupráce s rodinou klienta, odbornost poskytované služby kvalifikovaným personálem a neustálý rozvoj týmu, ochrana práv osob, důstojnost a respektování přání klientů služby, empatie a partnerský vztah mezi klientem a pracovníkem, kdy cílem je zlepšení kvality klientova života, flexibilita poskytování sociální služby, která je nastavená na individuální potřeby klienta.

Okruh osob (cílová skupina a její věková struktura)

Osoby od jednoho roku věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiné osoby:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením (zejména trvalé následky po úrazu či nemoci),
 • osoby se zdravotním postižením (tzn. osoby s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením – kombinace uvedených druhů postižení, a osoby s poruchou autistického spektra),
 • senioři.

Maximální okamžitá kapacita sociální služby

Maximální okamžitá kapacita služby je 8 klientů (tj.  jeden pracovník poskytuje základní činnosti služby v jeden okamžik jednomu klientovi).

Územní působnost sociální služby

Zázemí pro zaměstnance služby je umístěno v Chebu. Služba se poskytuje klientům na území Karlovarského kraje například v obcích Cheb, Aš, Hazlov, Františkovy Lázně, Skalná, Libá, Sokolov, Rotava, Kraslice a dalších.

Časový rozsah poskytování služby

Služba se poskytuje nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, sedm dní v týdnu včetně svátků. Pro jednání se zájemci o službu nebo s klienty služby a pro poskytování informací o službě je vymezená doba v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9 – 15 hodin.

Základní činnosti poskytované touto službou zahrnují:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc
s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Základní činnosti služby osobní asistence se individuálně přizpůsobují pro každého klienta, aby odpovídaly jeho potřebám a požadavkům. Cílem sociální služby osobní asistence je pomoci klientům doplnit jejich chybějící kompetence, aby mohli nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce má možnost se dovědět o službě z webových stránek, registru poskytovatelů sociálních služeb, facebooku, letáků, obecních úřadů, ordinací obvodních lékařů pro děti a dospělé a také od spolupracujících sociálních služeb. Zájemce o službu nás může kontaktovat e-mailem, telefonicky, písemně či osobně v kanceláři (po-pá 9-15) sídlící v Chebu na adrese sídla poskytovatele zázemí pracovníků služby. Kontakty viz první strana.

Popis jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o sociální službu osobní asistence probíhají vždy individuálně a mohou probíhat telefonicky, e-mailem nebo osobně. Nejčastěji se však doporučuje osobní setkání, aby bylo možné bližší a důkladnější předání informací.

Při setkání se zájemcem o osobní asistenci sociální pracovník služby zjišťuje, jaká jsou přání
a očekávání zájemce, z jakého důvodu zájemce kontaktoval sociální službu (omezení způsobená věkem, zdravotním stavem a nepříznivou sociální situací) a jakým způsobem by mu mohla osobní asistence pomoci. Na základě zjištěných informací hodnotí, zda je zájemce v nepříznivé sociální situaci a zda je cílovou skupinou služby, podrobně informuje zájemce
o podmínkách a pravidlech, která jsou spojena s poskytováním této služby, včetně úhrady
za poskytování osobní asistence.

V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě a nejsou splněny představy a očekávání zájemce nebo zájemce není cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme sociální služby, sociální pracovník předá zájemci seznam s kontakty na jiné vhodné sociální služby, které mu mohou pomoci řešit jeho nepříznivou sociální situaci.

Úhrada za poskytování sociální služby

Za poskytování služby hradí klient úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Výše úhrad vychází z ustanovení § 71 a § 75 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Aktuální výše úhrad za základní činnosti služby je k dispozici na webových stránkách: www. cs-aladinka.cz.

V případě, že klient potřebuje zrušit domluvený termín poskytování služby, je nutné oznámit tuto skutečnost poskytovateli alespoň dva dny předem. Pokud tak klient neučiní, bude
mu služba účtována jako poskytnutá. Pokud se bude jednat o akutní situace, které klient nemohl předvídat a termín včas zrušit, úhrada za službu účtována nebude. Příkladem akutní situace může být nemoc, vážný úraz, vážné rodinné důvody atd.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

jsou uvedeny v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu
o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá;
 3. osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva je uzavírána vždy písemně a vzor je k dispozici na webových stránkách:www.cs-aladinka.cz. Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává sociální pracovník. Zájemce (i opatrovník/zákonný zástupce) je s obsahem smlouvy vždy seznámen srozumitelnou formou. Klient je seznámen s klíčovým pracovníkem (osobním asistentem), se kterým bude v průběhu poskytování sociální služby v kontaktu a také je informován, že služba bude individuálně plánovaná, přičemž individuální plán, cíl i rozsah služeb se mění dle aktuálních potřeb klienta. Naplňováním individuálního plánu a cílů klienta se rozumí podpora při zvládání běžných denních úkonů, péče o sebe sama, podpora při aktivitách volného času, podpora při práci
a studiu a jiné aktivity, které si klient přeje.

Způsob vyřizování stížností

Stížnost lze podat následujícími způsoby:

a) písemně či ústně – u kteréhokoliv zaměstnance

b) poštou – na adresu kanceláře

c) telefonicky – +420 602 355 370

d) elektronicky – odvarkova@cs-aladinka.cz, odvarko@cs-aladinka.cz

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů. Kdokoliv má právo na podání stížnosti, přičemž může své případné podněty, připomínky a stížnosti vůči činnosti poskytovatele a kvalitě poskytované sociální služby uplatnit i anonymně. Odpověď na anonymní stížnost bude dostupná na webových stránkách služby.

Důvody pro ukončení sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby osobní asistence se ukončí písemnou výpovědí:

 • Ze strany klienta – i bez udání důvodu, nejčastěji v těchto situacích:
  • Klient sám se rozhodne, že již službu nechce využívat.Klient se přestěhuje do jiného regionu, kde již naše organizace sociální službu neposkytuje.
  • služba již není potřebná.

V případě úmrtí klienta se poskytování sociální služby ukončí automaticky, jakmile
se poskytovatel o této skutečnosti dozví.

 • Ze strany poskytovatele – jen z níže uvedených důvodů:
  • Poskytovatel zjistí, že klient nesplňuje podmínky pro poskytování služby,
   např. v žádosti o poskytnutí osobní asistence uvedl nepravdivé informace, klient přestane být cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme osobní asistenci, z důvodu zhoršení zdravotního stavu klienta je nezbytné umístění do pobytového zařízení poskytujícího zdravotní služby (např. LDN) nebo celoroční pobytové služby sociální péče.Poskytovatel nemůže službu dále poskytovat z důvodů technických, personálních nebo organizačních.Pokud klient opakovaně porušuje stanovené podmínky pro poskytování služby, může být smlouva ukončena ze strany poskytovatele a služba mu již nebude poskytována.
  • Hrubé porušení povinností klienta vyplývajících ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu 2 kalendářních měsíců a více.

Výpovědní lhůta pro ukončení smlouvy o poskytování služby při výpovědi dané poskytovatelem i klientem činí 10 kalendářních dnů následující po dni předání či doručení výpovědi. V případě výpovědi z důvodu hrubého porušení povinností klienta, může poskytovatel smlouvu vypovědět s okamžitou účinností po doručení výpovědi klientovi.

Smlouva může být ukončena též vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být písemně sjednána a podepsána oběma smluvními stranami. V takovém případě musí být rovněž upraveny důsledky ukončení smlouvy, zejména co se týče vypořádání finančních nároků smluvních stran vůči sobě navzájem.

Materiálně technické zajištění sociální služby

Zázemí pracovníků Osobní asistence Aladinka je v budově, kde se nachází také sídlo poskytovatele. Vztah poskytovatele k prostorám je upraven nájemní smlouvou.
Zázemí tvoří 1 místnost vybavená kancelářským nábytkem, včetně uzamykatelných skříní na spisovou dokumentaci klientů, výpočetní technikou s připojením k internetu a je vhodným zázemím pro zaměstnance pro účely porad, supervizí, vedení dokumentace či školení. Současně prostory slouží nejen jako zázemí pracovníků v sociálních službách, ale také jako kancelář ředitelky, vedoucího služby a sociální pracovnice.  K dispozici je také kuchyňský kout
a hygienické zázemí, obojí sdílené s ostatními kancelářemi na patře. Sociální služba využívá služební auta pro dopravu pracovníků služby za klienty, pracovníci služby mají k dispozici služební mobilní telefony.

Přesunout se na začátek